Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Çevre Genel

“YEŞİL İDDİALAR” İÇİN TEKLİF

22 Mart 2023’te Avrupa Komisyonu, açık çevresel iddiaların doğrulanması ve iletilmesi üzerine bir teklif yayınlamıştır. Teklif, AB düzeyinde kuralların eksikliğine, tanıtılan veya tanıtılacak ulusal yaklaşımlar nedeniyle AB tek market anlayışına ters düşen durumları önlemek için çevresel iddiaların yani “yeşil iddiaların” değerlendirilmesini ve izlenmesini uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Daha spesifik olarak, bu teklif, tüketicilerin güvenilir, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bilgiler almasını sağlayarak yanlış çevresel iddiaların üstesinden gelmeye yardımcı olmayı ve bu nedenle yeşil iddiaların kanıtlanması, iletilmesi ve doğrulanması hakkında daha spesifik gereksinimler sunmaktadır. 

Teklif Kapsamındaki İddiaların Türü

Teklif, “Metin, resim, grafik veya semboller dahil olmak üzere ulusal yasa uyarınca zorunlu olmayan herhangi bir iddia, etiket, marka ismi, firma adı veya ürün adları dahil olmak üzere herhangi bir biçimde, ilgili tanıtım materyalinin çevre üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi olmadığını, çevreye diğer ürünlerden veya firmalardan daha az zarar verdiğini, zaman içindeki etkilerinin ortadan kalktığını belirten veya ima eden herhangi bir türdeki çevresel iddialar için geçerli olacaktır.

Bu amaçla, teklif, bir ürünün, hizmetin veya firmanın çevresel etkileri, yönleri veya performansı hakkında tüm gönüllü yeşil iddiaları hedeflemektedir (örneğin, “geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılmış tişört”, “CO2 salımı azaltılmış teslimat”, “% 30 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış ambalaj” veya “okyanus dostu güneş koruyucu”).

İlgili mevcut yasalar zaten AB Ecolabel veya Organik gibi düzenlenmiş sertifika ve logoların güvenilir olmasını sağladığı için bu işaretlemeler teklifin kapsamına girmemektedir. Yaklaşan AB düzenlemeleri tarafından ele alınacak iddialar, aynı nedenden dolayı hariç tutulacaktır.

Tüketiciler için Güvenilir, Karşılaştırılabilir ve Doğrulanabilir Çevresel İddialar

 • Teklife göre, firmalar ürünleri veya hizmetleri hakkında ‘yeşil bir iddia’ sunmayı seçtiklerinde, bu iddiaları nasıl kanıtladıklarına ve bunları nasıl ilettiklerine dair asgari normlara saygı duymaları gerekecektir.
 • Üye Devletler, firmaların açık çevresel iddiaları doğrulamak için bir değerlendirme yapmasını sağlayacaktır. Bu değerlendirme:
 • İddianın, tüm ürününün veya bir ürünün belirli yönleriyle veya bir firmanın veya bu faaliyetlerin belirli bir kısmının veya bu faaliyetlerin tüm faaliyetleriyle ilgili olup olmadığını, iddiayla ilgili olup olmadığını belirtmesi,
 • Yaygın olarak tanınan bilimsel kanıtlara dayanması, doğru bilgileri kullanması ve ilgili uluslararası standartları dikkate alması;
 • İddiaya tabi olan çevresel etkilerin, çevresel yönlerin veya çevresel performansın yaşam döngüsü perspektifinden önemli olduğunu göstermesi,
 • Çevresel performans hakkında bir iddiada bulunulursa, çevresel performansı değerlendirmede önemli olan tüm çevresel yönleri veya çevresel etkileri dikkate alması gerekmektedir.
 • Kurallardan bazıları, iddiaların net bir şekilde iletilmesini sağlayamayı hedeflemektedir. Örneğin, ürünün genel çevresel etkisinin toplam puanlamasını kullanan iddialara veya etiketlere (örneğin, biyolojik çeşitlilik, iklim, su tüketimi vb.), bu tür toplu puanları hesaplamak için belirlenen AB kurallarına veya AB etiketleme planlarına dayanmadıkça artık izin verilmeyecektir. Ürünler veya kuruluşlar diğerleriyle karşılaştırılırsa, bu tür karşılaştırmalara eşdeğer bilgi ve verilere dayanma gerekliliği getirilmiştir.
 • Açık çevresel iddianın nihai bir ürünle ilgili olduğu ve kullanım aşaması, bu ürünün en alakalı yaşam döngüsü aşamaları arasındaysa, iddia, tüketicinin bunun beklenen çevresel performansını elde etmek için ürünü nasıl kullanması gerektiği hakkında bilgi içermesi gerekmektedir. Bu bilgiler iddiayla birlikte sunulacaktır.
 • Açık çevresel iddianın konusu olan ürün/tüccar ve kanıt (destekleyici kanıtlar) hakkında bilgi, talep ile birlikte fiziksel bir formda veya bir Weblink, QR kodu veya eşdeğeri şeklinde sunulması gerekmektedir.
 • Teklif, çevre etiketlerinin çoğalmasını kontrol etmeyi amaçlamaktadır ve AB düzeyinde geliştirilmedikçe yeni genel etiketleme planlarına izin verilmeyecektir. Herhangi bir yeni özel plan, mevcut olanlardan daha yüksek çevresel hırs göstermeli ve izin verilecek bir ön onay almalıdır. Genel olarak çevre etiketleri hakkında ayrıntılı kurallar bulunmaktadır: güvenilir, şeffaf, bağımsız olarak doğrulanmış ve düzenli olarak gözden geçirilmelidirler.
 • Üye Devletler, açık çevresel iddiaların kanıtlanmasını, iletişimini ve uyumunu doğrulamak için prosedürler oluşturacaktır. Yeşil iddiaların kanıtlanması ve iletilmesi, yeşil iddia kamuya açıklanmadan veya etiket görüntülenmeden önce üçüncü taraf doğrulamaya tabi olacaktır. Üye Devletler, 765/2008 düzenlemesine göre bağımsız doğrulayıcılar atamak zorundadırlar.

Muafiyet

 • Taslak direktifi, AB Ecolabel, Organik Tarım Etiketi vb.
 • Teklif MicroEnterprises için geçerli olmayacaktır. (yani, 10’dan az çalışan ve yıllık ciro 2 milyon Euro’yu aşmayan kurumlar için)
 • Puanlar kapsanmaz ve daha sonraki bir aşamada ele alınabilecektir.

Kapsanmayan ve Daha Sonra Ele Alınacak Noktalar

Taslak Yeşil İddia Direktifi, yeşil iddiaları doğrulamak için kullanılacak tek bir metodoloji (ürün çevre ayak izi yöntemi gibi) içermemektedir.

Bununla birlikte, direktif komisyona aşağıdakilere ilişkin daha fazla hüküm göz önüne alındığında daha sonraki bir aşamada devredilen eylemleri benimseme yetkisi vermektedir:

 1. Çevresel iddiaların doğrulanması için ortak ve ilgili yaşam döngüsüne dayalı olduğu durumlarda, uygunluğunu ve fizibiliteyi değerlendirerek dairesel, biyografi ve yeşil ekonomi için fırsatların önünü açma;
 2. Komisyon tarafından geliştirilecek kriterler doğrultusunda, toplum için kullanımlarının gerekli olduğu hariç, tehlikeli maddeler içeren ürünler için çevresel iddiaların yasaklanmasını düşünerek toksik olmayan bir ortama geçişin kolaylaştırılması;
 3. Dayanıklılık, yeniden kullanılabilirlik, tekrarlanabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, geri dönüştürülmüş içerik, fiberler, çevresel performans veya sürdürülebilirlik, biyolojik tabanlı elemanlar dahil doğal içerik kullanımı gibi çevresel yönler veya etkiler gibi belirli çevresel iddiaların kanıtlanması konusundaki gereksinimler ile ilgili olarak daha fazla uyumlanması, biyoçeşitliliğin korunması, atık önlemesi ve azaltılması

Sonraki Adımlar

Olağan yasama prosedürünün ardından, Yeşil İddia Direktifi önerisi Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in onayına tabi olacaktır. Taslak metin bu işlem sırasında değiştirilebilecektir.

Direktif’in nihai metni Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandıktan ve yürürlüğe girdikten sonra, Üye Devletlerin ulusal hukuka uygulanması için 18 aya sahip olacak ve önlemler yürürlüğe girme tarihinden 24 ay sonrasında uygulanacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?