Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik REACH

YENİ SVCH: BUMETRIZOLE & OCTRIZOLE

Eylül 2023’te ECHA, REACH Ek XV’de belirtilen gerekliliklere uygun olarak iki UV filtre için Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) olarak tanımlanmasını önererek konuyla ilgili kamuoyunun istişaresini başlatmıştır.  SVCH olarak tanımlanması önerilen iki madde Bumetrizole (CAS No. 3896-11-5) ve Octrizole’dür (CAS No. 3147-75-9). Özellikle Almanya, REACH’in Ek XIII’ünde listelenen tüm ilgili ve mevcut bilgiler ve aynı Ek’te belirtilen kriterlerle karşılaştırılması ile REACH’in 57(e) maddesi doğrultusunda Bumetrizole ve Octrizole’ü, çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) maddeler olarak tanımlamayı önermiştir.

Sürecin tamamlanması ve Bumetrizole ve Octrizole’ün SVHC olarak tanımlanması durumunda Yetki listesine dahil edilme olasılığı için öncelikle Aday listesine eklenecektir. Bu nedenle, bu iki UV filtrenin gelecekte kozmetik ürünlerde kullanımına sınırlama getirilmesi olasıdır. REACH Tüzüğüne göre bir madde yetki listesine alındıktan sonra izin alınmadan piyasaya arz edilmesi ve ürünlerde kullanılması yasaktır.

Madde 57 (d) ve (e)’deki (PBT ve vPvB’ye atıfta bulunarak) kriterleri karşıladıkları ve aynı zamanda çevreye yönelik tehlikeler nedeniyle Madde 57(f) uyarınca tanımlandıkları için izne tabi maddeler içeren kozmetik ürünler ortam, yetkilendirme gerekliliğine uymalıdır.  Bu çevresel nedenlerden dolayı izne tabi olan ve %0,1’in altında olan maddeler izin gerekliliklerinden muaftır.

Güncel durumda Bumetrizole ve Octrizole, 1223/2009 sayılı AB Kozmetik Yönetmeliği tarafından düzenlenmemektedir ve kozmetik ürünlerde UV emiciler olarak güvenle kullanılabilir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?