Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

SODIUM CHLORIDE İÇİN CoRAP DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa Kimya Ajansı, Sodium Chloride’ın (CAS no 7758-19-2) CoRAP değerlendirmesinin sonuç belgesini yayınlamıştır. Sodium Chloride kozmetik ürünlerde ağız temizlik maddesi ve oksidan olarak kullanılan bir bileşendir.

REACH Tüzüğü kapsamındaki değerlendirme süreci, Sodium Chloride’ın insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine ilişkin değerli bilgiler sunmuş ve sınıflandırma ve yönetim konusunda daha fazla değerlendirme yapılmasına yol açmıştır. Sodium Chloride, başlangıçta şüpheli mutajenite, reprotoksisite ve işçilerin geniş yaygın kullanıma maruziyeti hususundaki endişeleri açıklığa kavuşturmak amacıyla CoRAP değerlendirmesine için seçilmiştir

Corap Değerlendirmesinin Sonucu

Sodium Chloride ile ilgili mevcut bilgilerin değerlendirilmesi, değerlendirmeyi yapan Üye Devleti (yani Macaristan) tarafından AB düzeyinde daha fazla düzenleyici eylemin gerekli olduğu sonucuna varmıştır. Spesifik olarak, mevcut bilgilere dayanarak, Sodium Chloride’ın uyumlulaştırılmış sınıflandırması ve etiketlenmesinin, akut toksisite (Acute Tox. 3, H301 ve Acute Tox. 2, H310), cilt aşınması (Skin Corr. 1B, H314), göz hasarı(Eye Irrit. 1, H318), tekrarlanan doz toksisitesi (STOT RE 2, H373) ve mutajenite (Muta 2, H341) için olduğu kabul edilmektedir. Tescil Ettiren, Sodium Chloride’i zaten Acute Tox. 3, H301 olarak sınıflandırmış olmasına rağmen. Akut toksisite (Acute Tox. 2, H310), cilt aşınması (Skin Corr. 1B, H314) ve tekrarlanan doz toksisitesi (STOT RE 2, H373) uyarınca, değerlendirmeyi yapan Üye Devlet, bildirilen öz-sınıflandırmalardaki farklılık nedeniyle uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemenin dikkate alınması gerektiğini düşünmektedir.

Değerlendirmenin Sodium Chloride Bileşeninin Kozmetikte Kullanımı Üzerine Etkileri

Sodium Chloride, diğer bileşenlerin yanı sıra uyumlaştırılmış bir CMR 2 sınıflandırmasına alınırsa, Bölüm 3 kapsamında CMR maddeleri olarak sınıflandırılan kategori 2’deki kozmetik içerik maddeleri göz önüne alındığında, bu maddenin kozmetiklerde kullanımı gelecekte tehdit altında olacaktır. (EC) 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğin Ek VI’sında yer alan hükümler ya doğrudan yasaklanacaktır ya da alt hükümlerin yerine getirilmesi halinde izin verilebilir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?