Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Çevre

PFAS KISITLAMASININ UYGULANMASI

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Uygulama Forumu, beş ulusal otorite tarafından hazırlanan önerilen PFAS kısıtlamasının uygulanabilirliği üzerine görüşlerini yayınlamıştır. ECHA’nın Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) ve Sosyo-Ekonomik Analiz Komitesi (SEAC), REACH kısıtlama sürecinde görüş belirleme sürecinde belirtmek üzere Forum’un görüşlerini raporlamıştır. Öneri, Komitelerin nihai görüşü ile birlikte, Avrupa Komisyonu’na sunularak karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla paylaşılmaktadır.

Kapsam

Öneri, OECD tanımını (En az bir tamamen florlu metil (CF3) veya metilen (CF2) karbon atomu içeren herhangi bir H/Cl/Br/I bağlı barındırmayan herhangi bir madde) kullanarak yapısal kriterlere göre belirlenen per- ve polifloroalkil maddeleri (PFAS) kapsamaktadır.

Öneri, PFAS’ların tek başlarına veya başka bir madde içinde (bir bileşen olarak), bir karışımda ve bir makalede imalatını, piyasaya sürülmesini ve kullanımını kısıtlamayı amaçlamaktadır. Bu kısıtlama, aşağıdaki konsantrasyon değerlerinin üzerinde kullanılan PFAS’ları kapsamaktadır:

  • Hedeflenen PFAS analizi ile ölçülen herhangi bir PFAS için 25 ppb (polimerik PFAS, nicelendirmeden hariç)
  • İsteğe bağlı olarak önceden öncüllerin bozulması ile hedeflenen PFAS analizi ile ölçülen PFAS’ların toplamı için 250 ppb (polimerik PFAS, nicelendirmeden hariç)
  • PFAS için 50 ppm (polimerik PFAS dahil).
  • Toplam florin miktarı 50 mg F/kg’yi aştığında,

üretici, ithalatçı veya son kullanıcı, denetim otoritelerine istek üzerine ya PFAS ya da PFAS olmayan içerik olarak ölçülen florin için bir kanıt sağlamakla yükümlüdür.

Üretim, kullanım ve piyasaya sürme, yürürlüğe girişten 18 ay sonra kısıtlanması önerilmektedir. Önerilen kısıtlama, biyosidal ürünlerdeki aktif maddeler, bitki koruma ürünlerindeki aktif maddeler ve insan ve veteriner tıbbi ürünlerdeki aktif maddeler için uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen aktif maddelerin üreticileri ve ithalatçıları, her iki yılda bir piyasaya sürülen madde, madde kimliği ve miktarına ilişkin bilgileri ECHA’ya bildirmek zorundadır. Dosya sunucusu, kısıtlamayı XVII Ek’lerinde belirlenen diğer kısıtlamalara veya diğer uygulanabilir Birlik mevzuatına önyargısız olarak uygulamayı önermektedir.

Önerilen Kapsam ile İlgili Uygulanabilirlik Konuları

Madde tanımlama: Forum, kısıtlamaya tabi olan maddeleri belirlemek için yapısal kriterleri kullanmanın, madde listesine veya CAS numaralarına başvurmadan yapılması durumunun “uygulama otoriteleri için zorlayıcı olduğunu” belirtmiştir.

Kısıtlamanın Kapsamı: Forum, 1 ve 2. paragrafları şu şekilde yorumlar:

 ÜretimPiyasaya arz etmeKullanım
BileşenKapsam içiKapsam içiKapsam içi
KarışımKapsam dışıKapsam içiKapsam dışı
MaddelerKapsam dışıKapsam içiKapsam dışı

Forum, karışımların ve ürünlerin kullanımını kapsamayı amaçlıyorsa, kısıtlamanın metninin gözden geçirilmesi gerektiğini önermektedir. Eğer dosya sunanlar karışımların ve ürünlerin kullanımını içermeyi amaçlıyorsa, Forum, metni 68 numaralı girişle (C9-C14 PFCAs) uyumlu hale getirmek için metni değiştirmeyi önermektedir. Bu nedenle örnek olarak: zaten kullanımda olan bir fluorlu gazın içinde tek bir PFAS bulunması durumunda kullanımı yasaklanacak, ancak iki PFAS’ın bulunduğu bir karışım yasaklanmayacaktır; bir karışımın piyasaya sürülüp girişten önce satın alındıysa, karışım hala kullanılabilecektir. Eğer dosya sunanlarının amacı buysa, dosyada net bir şekilde belirtilmesi önerilebilir.

Ayrık Duraklamalar (paragraflar 5 ve 6): Dosya sunucusu bir dizi ayrık duraklama önermiştir. Forum, yasama organını, uygulama otoriteleri için gereksiz zorluklardan kaçınmak için hukuki metni mümkün olduğunca açık hale getirmeye çağırmıştır.

Yönetim Planları (paragraf 8): Forum, ithalatçıların ve son kullanıcıların paragraf 8 (maddeler, karışımlar, ürünler) altında kurmaları gereken yönetim planının kapsamının yeterince açık olmadığını düşünmektedir. Örneğin, bir fluoropolimerin ithalatçısı, fluoropolimer bir madde olduğunda açıkça kapsam içindedir. Ancak, 50 ppm üzerinde fluoropolimer içeren karışımların veya ürünlerin ithalatçısının paragraf 8 hükümlerinden ne kadar etkilendiği belirsizdir, bu da şirketler ve denetçiler için hukuki belirsizlik yaratmaktadır.

Mevcut Mevzuat ile Örtüşme: Forum, paragraf 9’un önerilen PFAS kısıtlamasından zaten kısıtlı olan PFAS’ları (REACH Ek XVII, POP Yönetmeliği veya F-Gaz Yönetmeliği gibi diğer Birlik mevzuatları) muaf tutmak amacıyla tasarlanmadığını, ancak önerilen kısıtlamayı mevcut kısıtlamadan bağımsız olarak ve üst üste uygulamak için olduğunu anlamaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?