Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ABD Avrupa Birliği Kozmetik

KOZMETİKLERİN TOKSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

Kozmetikler çok sayıda bileşenden oluşur. Bunlar sentetik, doğal ve/veya ikisinin bir kombinasyonu olabilir ve belirli son kullanım kozmetik yararları sağlamak için nihai ürünü oluşturmak üzere formüle edilir.

Kozmetik mevzuatında belirtildiği gibi; Kozmetik ürün, insan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde veya karışımları kapsamaktadır.

Bu nedenle, bazı yerel biyolojik etkiler ortaya çıkabilmesine rağmen, tanım gereği kozmetik ürünlerin sistemik bir biyolojik etki yaratması amaçlanmamıştır. Kozmetikler ayrıca herhangi bir tıbbi durumu teşhis etmek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, kozmetik ürünlerin ılımlı olması ve kullanılan bileşenlerin tüketiciler için çok düşük risk oluşturması beklenir.

Bir kozmetik toksikolog, bileşimine bağlı olarak bir ürünün potansiyel tehlikeleri ve ölçülebilir riskleri hakkında net bir görüş sağlayabilir.

Bu bilgilendirme yazısı kısaca bunun nasıl olduğunu açıklar.

Olumsuz Olaylar

Nadiren de olsa, kozmetik kullanan kişiler hafif karıncalanma hissi veya kızarıklıktan daha şiddetli alerjik reaksiyonlara kadar değişen olumsuz olaylar yaşayabilir. Bu olaylar, kozmetik bileşenlere maruz kalmanın sonucu olabilir veya günlük yaşamlarında temas ettikleri birçok ek kimyasalın bir sonucu olabilir. Örneğin, bazı kişiler reçeteli ilaçlar alabilir veya onları kozmetiklerle etkileşime yatkın hale getiren altta yatan koşullara veya hastalıklara sahip olabilir.

Ek olarak, bazılarının bağışıklık tepkisi, kozmetiklerde yaygın olarak kullanılan belirli bileşenlere karşı hazırlanmış ve yalnızca en son maruziyette alerjik reaksiyona neden olmuş olabilir.

Bir olumsuz olayın bir kozmetik üründen mi yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını ayrıştırmak için bir kozmetik toksikolog, kullanılan bileşenler ve bunların nihai üründe nasıl etkileşime girebilecekleri de dahil olmak üzere kozmetiğin doğasını araştıracaktır. Ayrıca varsa, her bir bileşenin ve bileşeni oluşturan her bir kimyasalın spesifik seviyelerini değerlendirecek ve bunları daha önce çalışılan kabul edilebilir kullanım limitleriyle karşılaştıracaktır. Ayrıca mümkünse, toksikolog, bileşenler arasındaki potansiyel etkileşimleri araştırmak için tüm karışım hakkındaki verileri veya oldukça ilişkili karışımlardan elde edilen verileri değerlendirecektir.

Ek olarak, toksikolog kozmetik bileşenlerindeki safsızlıkları arayacak ve bu kimyasalların ne kadarının mevcut olabileceğini belirleyecektir. Safsızlıkların birçok formu vardır. Nihai üründe istemeden mevcut olabilirler; yani ağır metaller arsenik, kurşun ve cıva gibi.. Safsızlıklar ayrıca kalıntı çözücüler veya hatta daha büyük bir kimyasalın küçük parçaları gibi mevcut bileşenlerin bozunma ürünleri olabilir.

Tehlike ve Risk

Tehlike ve riskin toksikoloji açısından belirli tanımları vardır. Tehlike potansiyel bir tehlike veya zarar kaynağıdır. Var olan tüm kimyasallar, insanlarda sağlık sorunlarına veya bir tür olumsuz olaya neden olma potansiyeline sahiptir.

Bir kozmetik bileşenin yol açtığı olası tehlike veya zararın belirlenmesine “tehlike analizi” denir. Tehlike analizi bir toksikolog tarafından yapılır ve içerikten zarar görmeye en yatkın organların tanımını içerir. Özellikle, cilt tahrişi gibi belirli bir kimyasal için bir tehlikenin belirlenmesi, yalnızca potansiyel olumsuz olayın türünü tanımlar ve bu belirli olayın meydana gelme olasılığını göstermez. Bu nedenle, bir kozmetik formülde yalnızca tüm kimyasalların tehlikelerinin listelenmesi, kozmetik ürünün gerçek güvenliğinin iletilmesi açısından yanıltıcıdır.

Bir risk, belirli bir tehlike ortaya çıkar olasılığıdır. Riskin iki bileşeni vardır: tehlike ve doz (yani maruz kalma düzeyi). Bir riski ölçmek için tehlike, doz ve maruziyetin tümü risk değerlendirmesi adı verilen resmi bir süreçte dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme toksikologlar tarafından da yapılır.

Tipik bir kozmetik ürün birçok bileşen içerir. Bu karışımın bir parçası olarak her birinin tehlikesi ve dozu, o ürünü kullanmanın toplu riskinin çok yüksek olup olmadığını belirlemek için risk değerlendirmesinde dikkate alınır. Üründeki tüm bileşenler, amaçlanan maruziyet için kabul edilebilir kullanım seviyelerinde mevcutsa, bu karışım düşük riskli olarak tanımlanabilir.

Genellikle, ürünün gerçekten düşük risk gösterdiğinden ve kullanım için kabul edilebilir olduğundan emin olmak için, yalnızca bileşenler yerine nihai ürün üzerinde daha fazla test yapılır. Bunun nedeni, karmaşık karışımların, bileşenlerin etkileşiminden kaynaklanan özelliklere sahip olabilmesidir.

Özetle, bir bileşen çok tehlikeli olsa bile, doz zarar vermeyecek kadar düşükse, olumsuz bir sağlık olayı oluşturma riski çok azdır. Benzer şekilde, tehlike analizinde tanımlanan ilgili organ veya organlar kozmetik bileşene maruz kalmazsa, olumsuz bir sağlık olayı riski de çok azdır veya hiç yoktur.

Endişenin Uç Noktaları

Endişe verici son noktalar, bir ürünün kullanımından kaynaklanabilecek olumsuz sağlık veya güvenlik sorunlarıdır (yani hastalık veya patoloji). Bunlar, laboratuvar çalışmaları veya hesaplama yöntemleri dahil olmak üzere çeşitli şekillerde tanımlanabilir, ancak bu bileşenin bir kozmetik üründe nasıl kullanılabileceğini göz önünde bulundurarak tanımlama önemlidir.

Kozmetik toksikolojide, bir bileşenin riskini değerlendirmek için birkaç ilgili son nokta mevcuttur (SCCS 1628/21). Bu uç noktalar, dermal ve oküler korozyon ve/veya tahrişi ve bir kimyasalın cilde uygulandığında alerjik reaksiyona neden olma yeteneğini veya cilt hassasiyetini içerir.

Belirli riskler için, bir bileşiğin emilme veya cilde nüfuz etme kabiliyeti dikkate alınmalıdır. Bileşik vücuda yutma veya deriden emilim yoluyla girebiliyorsa, bileşiğin metabolizması, vücuttaki dağılımı ve atılımı da dikkate alınmalıdır. Önemli bir toksik son nokta, bileşiğin hem kabul edilebilir kullanımı hem de düzenleyici etiketleme amaçları için mutajen, genotoksin veya kanserojen olup olmadığını anlamaktır. Ürün tipine ve kullanılan bileşenlere bağlı olarak diğer endişeler önemli olabilir; bunlar, değerlendiren toksikolog tarafından belirlenebilir ve ele alınabilir.

Yetkili Kurumlar ve Bilimsel Literatür

Dünya genelinde kozmetik bileşenlerinin tehlike ve risk potansiyelini belirlemek için bilimsel olarak sağlam rehberlik sağlayan birkaç hükümet ve hükümet dışı kurum veya kuruluş bulunmaktadır. Bu yetkili kuruluşlar, bu sektöre ulaşan çok sayıda yeni veya yeniden formüle edilmiş içerikle ilgili ilk literatür incelemesini sağladıkları için önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kozmetik için kullanılan bileşikler, bir sivil toplum kuruluşu olan Cosmetic Ingredient Review (CIR) uzman paneli tarafından incelenmektedir. Avrupa’da, tüketici ve kozmetik içeriklerinin ve bunların bileşiklerinin gözden geçirilmesi, Avrupa Birliği tarafından denetlenen Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) yetkisi altında gerçekleşir. Avrupa Birliği, kozmetik bileşenler hakkında kesin görüşler yazan Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi’ni (SCCS) de denetler.

Amaçlanan Ürün Kullanımı ve Olası Yanlış Kullanım

Bir kozmetik ürünün kabul edilebilir kullanımı ve/veya toksisitesi düşünüldüğünde, ürünün kullanım amacını anlamak önemlidir (SCCS 1628/21). Örneğin, bir saç boyası ürünü her gün kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve kısa bir süre maruz kaldıktan sonra durulanır. Bu nedenle, olumsuz bir sağlık son noktası riskini en aza indirmek için üründeki kimyasallara önerilen maruziyet her 30-60 günde bir 15 dakika olabilir.

Bu senaryoda, saç boyası ürününün toksikolojisini günlük kullanım veya saçta bırakılan bir uygulama varsayılarak değerlendirmek, potansiyel riskini belirlemek için yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle, bir üründeki kimyasalların ve ürünün kendisinin uygun bir şekilde değerlendirilmesi, bir ürünün nasıl kullanılmasının amaçlandığını hesaba katmalıdır.

Risk için son bir değerlendirme olarak, bir toksikolog, bir ürünün potansiyel veya olası yanlış kullanımını değerlendirebilir (SCCS 1628/21). En olası yanlış kullanım her zaman kasıtlı olmayabilir. Örneğin, bir dudak ürünü düşünün. Dudaklara uygulanmak üzere tasarlanmıştır, ürün ağza yakındır ve ürünün bir kısmı yanlışlıkla yutulabilir. Bu nedenle, mevcut kimyasallar, en kötü durum senaryosunda, ürünün %100’ü yutulmuş olsa bile, yutulma için kabul edilebilir olmalıdır.

Ek olarak, dudak renklendiricileri bazen yanaklar veya gözlerin hemen altı gibi mevcut renkleri geliştirmek için başka yerlerde de kullanılır. Bu tür bir uygulama göz önüne alındığında, bir formül değerlendirilirken oküler tahrişin dikkate alınması gerekebilir. Veya paket üzerinde, kullanıcıları göz bölgesine uygulamaktan kaçınmaları konusunda uyaran güçlü bir uyarı etiketi gerekebilir.

Bir kozmetik ürünün bir kişiye zarar verip vermediğini değerlendirmek için birçok değerlendirme yapılır. Bir kozmetik toksikolog, bileşimine bağlı olarak bir ürünün potansiyel tehlikeleri ve ölçülebilir riskleri hakkında net bir görüş sağlayabilir. Adli kozmetik toksikolog, daha sonra, iddianın haklı olup olmadığını belirlemek için gözlemlenen olumsuz olayı mevcut bileşenlerin nedensel etki mekanizmasıyla karşılaştıracaktır. Son bir adım olarak, adli toksikolog, olumsuz olay için olası alternatif nedenleri belirlemek için tüm diğer olası maruziyetlere veya tıbbi geçmişe bakacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?