Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

“FORMIC ACID” ve “SILVER” BİLEŞENLERİNE İLİŞKİN RAC GÖRÜŞLERİ

Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) bağlı Risk Değerlendirme Komitesi (RAC), 10 kimyasal maddenin sınıflandırılması ve buna uygun etiketlenmesine ilişkin yeni görüşleri kabul etmiştir. Sınıflandırma ve etiketleme gereksinimi değişecek olan 10 kimyasal maddeden 2si kozmetikte kullanılmaktadır.

Formic Acid

Formik asit (CAS: 64-18-6 – CE: 200-579-1 – INCI: Formic acid), koku verici, koruyucu ve pH ayarlayıcı işlevleriyle CosIng’de listelenmektedir.

Bileşen, 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek V/ 14’te yer almakta ve bitmiş ürünlerde %0,5’lik (asit içinde) sınırlı bir maksimum konsantrasyon ile kullanılmasına izin verilmektedir.

Güncel durumda, CLP 1272/2008 Yönetmeliğinin Ek VI/ 607-001-00-0’da “Cilt Korozyonu 1A – H314 – Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur, piktogram GHS05 ve tehlike bildirimi Dgr (Danger).” sınıflandırması ile listelenmiştir.

RAC Formik asit için var olan sınıflandırmasına ek olarak aşağıdaki sınıflandırmaların da eklenmesi yönünde Belçika tarafından yayınlanan önerileri kabul etmiştir.

• Yanıcı bir sıvı: Yan. Sıvı 3; H226, (Konsantrasyonunun %85 ve daha fazlası olması durumunda)

• Metaller için aşındırıcı: Metal Aşın. 1; H290, (Belirli bir konsantrasyon sınırı atanmamıştır.)

• Yutulması halinde zararlı: Akut Toks. 4; H302, (ATE=500 mg/kg vücut ağırlığı sınırında)

• Solunması halinde toksik: Akut Toks. 3; H331 (ATE=7,4 mg/L (buhar formunda))

• Ciddi göz hasarına neden olur: Göz Has. 1; H318, (Konsantrasyonunun %10 ve daha fazlası olması durumunda)

Ayrıca RAC, Formik asit bileşeninin etiketlenme gereksinimlerine “EUH071- Solunum yollarını aşındırıcı” ek tehlike uyarısını eklemeyi kabul etmiştir.

Silver

Gümüş  (CAS: 7440-22-4; EC: 231-131-3 – INCI: Silver), renklendirici, deodorant ve cilt bakım maddesi işlevleriyle CosIng’de listelenmektedir.

1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek IV/ 142, INCI adı CI 77820 altında listelenmektedir. Nano formu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Güncel durumda, CLP Tüzüğü Ek VI’da listelenmemektedir.

RAC, Gümüş için aşağıdaki sınıflandırmaların geçerli olması yönünde önerileri kabul etmiştir.

• Sinir sistemine zararlı (STOT RE 2; H371 (sinir sistemi)

• Reprotoksik (Tems. 2; H361f)

RAC Gümüş aşağıdaki sınıflandırmaların eklenmesi yönünde İsveç tarafından yayınlanan önerileri kabul etmemiştir.

• Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir (Cilt Hass. 1; H317)

• Genetik kusurlara neden olabilir (Mutajenik) (Muta. 2; H341)

• Doğmamış çocuğa zarar verebilir (Tems. 1B; H360D).

Su yaşamına toksisite sınıflandırması için RAC, sınıflandırmaları aşağıdaki gibi ayırmaya karar vermiştir:

• Silver Massive  (partikül çapı ≥ 1 mm) için herhangi bir sınıflandırma önerilmemiştir.

• Silver Powder parçacık çapı > 100 nm < 1 mm olduğu durumlarda;  sudaki yaşam için çok toksik (Akuatik Akut 1; H400, M=10) ve uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok toksik (Akuatik Kronik 1; H410, M=10)  olarak sınırlandırılmıştır.

• Silver (Nano) partikül çapı> 1 nm ≤ 100 nm olduğu durumlarda; aynı sınıflandırmaya tabi tutulmuş ancak M faktörleri 1000 olarak belirtilmiştir(Akuatik Akut 1; H400, M=1000, Akuatik Kronik 1; H410, M=1000).

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?