Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Çevre Kozmetik

“DEFORESTATION-FREE” YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI!

9 Haziran 2023’te Avrupa Komisyonu, 2023/1115 sayılı Ormansızlaşmaya Sebep Olmayan Ürünler Yönetmeliğini (Deforestation-Free Regulation) yayınlamıştır. Bu yeni yönetmelik 29 Haziran 2023’te yürürlüğe girmiştir. Bu, Birliğin dünya çapındaki ormansızlaşmaya ve orman bozulmasına katkısını en aza indirmeyi ve böylece küresel ormansızlaşmanın azalmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda Birliğin sera gazı emisyonlarına ve küresel biyoçeşitlilik kaybına yaptığı katkıyı azaltmayı hedeflemektedir. Kozmetik ürünlerinde kullanılan birkaç hammaddenin de etkileneceğini belirtmek önemlidir.

Önemli Tanımlar

İlgili hammaddeler, sığır, kakao, kahve, palmiye yağı, kauçuk, soya ve kereste.

İlgili ürünler, ilgili hammaddeleri içeren, bunlarla beslenmiş veya bunlar kullanılarak yapılmış, Ek I’de listelenen ürünler.

Orman, ağırlıklı olarak tarımsal veya kentsel arazi kullanımı altındaki araziler hariç olmak üzere, 5 metreden daha yüksek ağaçlara ve %10’dan fazla bir gölgelik örtüsüne sahip 0,5 hektardan daha geniş arazi veya bu eşiklere yerinde ulaşabilen ağaçlar.

Tarımsal kullanım, tarımsal tarlalar ve ayrılmış tarım alanları dahil olmak üzere tarım amacıyla ve hayvancılık için arazinin kullanılması.

Ormansızlaşma, insan kaynaklı olsun ya da olmasın, ormanın tarımsal kullanıma dönüştürülmesi.

Ormansızlaşmaya Sebep Olmayan Ürünler, (a) ilgili ürünlerin 31 Aralık 2020’den sonra ormansızlaştırmaya tabi tutulmamış arazilerde üretilen ilgili hammaddeleri içerdiği, bunlarla beslendiği veya bunlar kullanılarak yapıldığı anlamına gelir; ve (b) kereste içeren veya kullanılarak yapılmış ilgili ürünler söz konusu olduğunda, kerestenin 31 Aralık 2020’den sonra orman bozulmasına neden olmadan ormandan hasat edilmesi.

Arazi parçası, üretim ülkesinin kanunları tarafından tanınan tek bir gayrimenkul içindeki arazi anlamına gelir ve bu arazide üretilen ilgili hammaddelerle ilişkili ormansızlaşma ve orman bozulması riskinin toplam seviyesinin değerlendirilmesine izin verecek kadar homojen koşullara sahiptir.

İşletmeci, ticari faaliyeti sırasında ilgili ürünleri piyasaya arz eden veya ihraç eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Tüccar, ticari faaliyet sırasında ilgili ürünleri piyasada bulunduran işletmeci dışındaki tedarik zincirindeki herhangi bir kişi.

Kapsam

Yönetmelik, Ek I’de listelenen hammaddeleri içeren, bunlarla beslenmiş veya kullanılarak yapılmış yedi hammadde ve belirli ürünleri kapsar: hurma yağı, soya, kereste, kakao, kahve, sığır ve kauçuk.

30 Haziran 2025’e kadar Komisyon, Ek I’deki ilgili ürünler listesini, özellikle biyoyakıtlarla ilgili olarak, değiştirmenin veya genişletmenin uygun olup olmadığına da karar verecektir.

Yasaklamalar

İlgili ürünler, aşağıdaki koşulların tamamı yerine getirmedikçe piyasaya arz edilemez veya ihraç edilemez:

İlgili ürünlerin 31 Aralık 2020 tarihinden sonra ormansızlaştırmaya tabi tutulmamış arazilerde üretilen ilgili ürünleri içerdiği, bunlarla beslendiği veya bunlar kullanılarak yapıldığı ve (b) kereste içeren veya kullanılarak yapılmış ilgili ürünler söz konusu olduğunda, kerestenin 31 Aralık 2020 tarihinden sonra orman bozulmasına neden olmadan ormandan toplandığı.

Üretim alanının yasal durumu ile ilgili ülke yasalarına uygun olarak üretilmiş olması. Bu, arazi kullanım hakları, çevre koruma, orman yönetimi ve biyoçeşitlilik koruması da dahil olmak üzere ağaç kesimiyle doğrudan ilgili ormanla ilgili kurallar, üçüncü tarafların hakları, işçi hakları, uluslararası hukukla korunan insan hakları, Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’nde belirtilen haklar, önceden bilgilendirilmiş rıza (FPIC) ilkesi, vergi, yolsuzlukla mücadele, ticaret ve gümrük düzenlemelerini içerir.

Durum tespiti yapıldığını ve ilgili ürünlerin yukarıdaki noktalarda belirtilen gerekliliklere uymadığına dair hiçbir risk bulunmadığını veya yalnızca ihmal edilebilir bir risk bulunduğunu teyit eden bir durum tespiti beyanı kapsamındadırlar. İşletmeciler, tüccarlar veya onların yetkili temsilcilerinin bu durum tespiti beyanlarını bir bilgi sistemi aracılığıyla sunmaları gerekmektedir.

Ormansızlaşmaya Sebep Olmayan Ürünler Yönetmeliği tarafından konulan yasaklar ve yükümlülükler işletmecileri ve tüccarları ilgilendirmektedir.

İşletmeciler ve tüccarlar, ilgili ürünleri AB pazarına arz etmeden veya ihraç etmeden önce, Avrupa Komisyonu tarafından kurulacak özel bir bilgi sistemi aracılığıyla yetkili makamlarına bir durum tespiti beyanı sunmalıdır. Durum tespiti yoluyla, söz konusu hammadde ve ürünlerin ormansızlaştırmadan kaynaklanmadığına veya menşe ülkenin ilgili mevzuatına aykırı olarak üretilmediğine dair hiçbir risk bulunmadığını veya yalnızca ihmal edilebilir bir risk olduğundan emin olmalıdırlar.

Bu amaçla, Ormansızlaşmaya Sebep Olmayan Ürünler Yönetmeliği, işletmecilere ve tüccarlara her bir belirli tedarikçi tarafından sağlanan tüm ilgili ürünler için kapsamlı bir uygunluk denetimi sürecine katılmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu süreç, uygunluk sisteminin kurulması, uygulanması ve düzenli olarak güncellenmesini içerir. İşletmeciler, en az yılda bir kez uygunluk sistemini gözden geçirmeli ve yükümlülüklerini yerine getirmek için attıkları adımları da içeren uygunluk sistemleri hakkında halka açık bir rapor sunmalıdır. Bu, risk değerlendirmelerinin sonuçlarını, alınan risk azaltma önlemlerini ve riski değerlendirmek için elde edilen ve kullanılan bilgi ve kanıtların açıklamasını içermektedir. İşletmeciler, uygunluk sisteminin etkileyebilecek yeni gelişmelerden haberdar olduklarında, uygunluk sistemini bu gelişmeleri dikkate alacak şekilde güncellemelidirler. İşletmeciler, bu güncellemelere ilişkin kayıtları uygunluk sistemlerinde beş yıl süreyle saklamalıdır.

Durum Tespiti Sistemi

Durum tespiti sistemi üç temel bileşeni içermelidir: (1) 9. Maddede belirtilen gereklilikleri yerine getirmek için gereken bilgi, veri ve belgelerin toplanması, (2) 10. Maddede atıfta bulunulan risk değerlendirme önlemleri ve (3) 11. Maddede atıfta bulunulan risk azaltma önlemleri. Ek olarak, raporlama yükümlülükleri yerine getirilmelidir. Bu yükümlülükler 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 • Gerekli bilgilerin toplanması

Toplanan bilgiler ticari adı ve ürün tipini içermelidir. Ayrıca, ilgili ürünlerde kullanılan veya bu ürünlerde yer alan ilgili hammadde veya ürünleri de listelemelidir. Pazara giren ve çıkan ürünler için ilgili ürünlerin miktarlarının belirtilmesi zorunludur. İlgili hammaddelerin üretimine dahil olan tüm arazi parçalarının coğrafi konumu (enlem ve boylam koordinatları) ile birlikte üretim ülkesi ve ayrıca üretim tarihi veya saat aralığı kaydedilmelidir. Arazi parçalarından herhangi birinde ormansızlaşma veya orman tahribi meydana gelirse, bu arazilerden elde edilen hammadde ve ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya ihraç edilmesi diskalifiye edilir. Adları, posta adresleri ve e-posta adresleri dahil olmak üzere ilgili ürünlerin tedarikçileri ve alıcıları hakkındaki bilgiler belgelenmelidir. Ek olarak, ilgili ürünlerin ormansızlaşmaya yol açmadığına ve ilgili ürünlerin üretildiği ülkenin yürürlükteki mevzuatına uygun olduğuna dair yeterince kesin ve doğrulanabilir kanıtlar bulunmalıdır. İşletmeciler, talep edilmesi halinde toplanan bilgi, belge ve verileri yetkili makamlara sunmakla yükümlüdür.

 • Risk değerlendirmesi

İşletmeciler, toplanan bilgileri ve diğer ilgili belgeleri doğrulamalı ve analiz etmelidir. İşletmeciler, bu bilgi ve belgelere dayanarak, piyasaya sürülmesi veya ihraç edilmesi amaçlanan ilgili ürünlerin uygunsuz olma riskinin olup olmadığını belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapar.

İşletmeciler ve tüccarlar, risk değerlendirmesi yaparken (Madde 10 (2)), üretim ülkesinin Komisyon tarafından yapılan risk sınıflandırması, ilgili üretim ülkesinde orman arazisinin varlığı, yerli halklarla iyi niyetli iletişim sağlanıp sağlanmadığı, yerli halkların haklı nedenle iddiaları, yolsuzluk veya insan hakları ihlalleri konusundaki endişeler, tedarik zincirlerinin karmaşıklığını ve karıştırma ile dolaşımın riski gibi 14 kriteri göz önünde bulundurmak zorundadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Komisyon, en son bilimsel kanıtları ve uluslararası kabul görmüş kaynakları dikkate alarak ülkelerin düşük, standart veya yüksek riskli olarak sınıflandırılması için üç aşamalı bir sistem uygulayacaktır. Sınıflandırma, öncelikle aşağıdaki değerlendirme kriterlerine dayalı olacaktır:

 • Ormansızlaşma ve orman bozulması oranı;
 • İlgili hammaddeler için tarım arazilerinin genişleme oranı; ve
 • İlgili hammaddelerin ve ilgili ürünlerin üretim eğilimleri.

İşletmeciler, risk değerlendirmelerini en az yıllık bazda belgeleyecek, gözden geçirecek ve talep edilmesi halinde yetkili makamlara sunacaktır.

 • Risk azaltma

Eğer ilgili hammadde ve ürünlerin ormansızlaşmaya sebep olarak veya üretim ülkesinin ilgili mevzuatına uygun olarak üretilmemesi durumunda ihmal edilemeyecek bir risk varsa, işletmeciler ve tüccarlar, hiç risk olmamasını veya sadece ihmal edilebilir bir riskin olmasını sağlamaya yeterli olan risk azaltma prosedürlerini ve önlemlerini kabul edeceklerdir: (a) ek bilgi, veri veya belgelerin talep edilmesi; (b) bağımsız araştırmalar veya denetimler yapmak; (c) bilgi gereksinimleriyle ilgili diğer önlemlerin alınması (yukarıda açıklandığı gibi). İşletmeciler, belirlenen ilgili ürünlerin uyumsuzluk risklerini etkili bir şekilde azaltmak ve yönetmek için yeterli ve orantılı politikalara, kontrollere ve prosedürlere sahip olacaktır.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ DURUM TESPİTİ

Ormansızlaşmaya Karşı Düzenleme ayrıca aşağıdaki durumlarda basitleştirilmiş gereklilikler öngörür:

 • Düşük riskli ülkelerden veya bu ülkelerin bölümlerinden gelen ilgili ürünler için işletmecilerin basitleştirilmiş durum tespiti yapmasına izin verilmelidir (durum değerlendirmesinin yalnızca gerekli bilgilerin toplanması olan ilk kısmını (1) içerir). Komisyon, düşük veya yüksek risk arz eden ülkelerin veya bölümlerinin listesini en geç 30 Aralık 2024 tarihine kadar yayınlayacak ve o zamana kadar tüm ülkelere standart bir risk düzeyi atanacaktır.
 • Tüccar olarak sınıflandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) basitleştirilmiş gereksinimleri olacaktır. Yalnızca tedarikçilerinin veya müşterilerinin kimliğiyle ilgili bilgileri ve ürünlerle ilgili durum tespiti beyanlarının referans numaralarını toplamaları ve saklamaları gerekir. Bu nedenle, KOBİ tüccarları bir durum tespiti beyanı sunmaktan veya kapsamlı bir durum tespiti süreci yürütmekten muaf olacaktır.

DURUM TESPİTİ BEYANI

Durum tespiti beyanında yer alması gereken bilgiler:

 • İşletmecinin adı, adresi ve ilgili hammadde ve ilgili ürünlerin piyasaya girmesi veya piyasaya girmesi durumunda, 952/2013 Sayılı Tüzüğün (AB) 9. Maddesi uyarınca Ekonomik İşletmecilerin Kayıt ve Kimlik (EORI) numarası.
 • İşletmecinin pazarlamayı veya ihraç etmeyi amaçladığı ilgili ürünün, uygun bir dizi kod numarası, serbest metin açıklaması, ticari isim yanı sıra, geçerli olduğunda tam bilimsel adı ve miktarı belirtilmelidir. Pazarlamaya veya piyasadan çekilmeye yönelik ilgili ürünler için miktar net ağırlık cinsinden ifade edilmeli ve uygun olduğu durumlarda, 2658/87 sayılı Yönetmeliğin Ek I’inde belirtilen ek birimde ifade edilmelidir. Aksi takdirde, net ağırlık belirtilerek yüzde tahmini veya sapmasını veya uygun olduğunda hacim veya adet sayısı belirtilmelidir. Ek birim, uygunluk beyanında belirtilen Harmonize Sistem kodu için mümkün olan tüm alt başlıklar için tutarlı bir şekilde tanımlandığında uygulanabilir olacaktır.
 • Üretim ülkesi ve ilgili hammaddenin üretildiği tüm arazi parsellerinin coğrafi konumu belirtilmelidir. İlgili ürünlerde sığır içeren veya bu tür ilgili ürünlerle beslenen ilgili ürünler için coğrafi konum, sığırların bulunduğu tüm tesisleri kapsamalıdır. İlgili ürün, farklı arazi parsellerinde üretilen hammaddeleri içeriyorsa, tüm arazi parsellerinin coğrafi konumu dahil edilmelidir.
 • Mevcut bir durum tespiti beyanına atıfta bulunan işletmeciler için, bu tür bir durum tespiti beyanının referans numarası.
 • Bu uygunluk beyanını sunarak, işletmeci, 2023/1115 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak uygunluk denetiminin yapıldığını ve ilgili ürünlerin Yönetmelik’e uygun olmadığına dair hiçbir riskin bulunmadığını veya sadece ihmal edilebilir düzeyde bir riskin olduğunu onaylar.

Üçüncü Ülkelerde Yerleşik İşletmeciler Tarafından Piyasaya Arz Edilmesi

Birlik dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişinin ilgili ürünleri piyasaya arz etmesi halinde, söz konusu ürünleri piyasaya arz eden Birlik içinde yerleşik ilk gerçek veya tüzel kişi bu Yönetmelik anlamında işletmeci sayılır.

Ormansızlaşmaya Sebep Olmayan Ürünler Yönetmeliği öncelikle Avrupa Birliği’ndeki gerçek veya tüzel kişilere yasaklar ve yükümlülükler getirirken, ürünlerinin Birlik içinde satılması veya buradan ihraç edilmesi için Ormansızlaşmaya Karşı Yönetmelik gerekliliklerini karşılaması gerekeceğinden ilgili hammadde ve ürünlerin üreticileri (AB dışındakiler dahil) da etkilenecektir.

İşletmeciler Ve Kobi Olmayan Tüccarlar Üzerindeki Kontroller

İşletmeciler ve KOBİ olmayan tüccarlar üzerindeki kontroller aşağıdakileri içerecektir:

 • Risk değerlendirmesi ve risk azaltma prosedürleri dahil olmak üzere durum tespiti sisteminin ve durum tespiti sisteminin düzgün çalıştığını gösteren belge ve kayıtların incelenmesi.
 • İşletmecinin piyasaya arz ettiği veya piyasaya arz etmeyi planladığı veya ihraç etmeyi planladığı veya KOBİ dışı tüccarın piyasaya sunduğu veya piyasaya sürmeyi planladığı ilgili belirli bir ürünün, uygulanabilir olduğunda risk azaltma önlemleri yoluyla ve ilgili durum tespiti beyanlarının incelenmesi de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren belge ve kayıtların incelenmesi.

İşletmeciler ve KOBİ olmayan tüccarlar üzerindeki denetimler ayrıca, uygun olduğu durumlarda, yerinde denetimleri, dâhilinde saha denetimlerini de içerebilir; bu, üçüncü ülkelerde uygun olduğu durumlarda, söz konusu üçüncü ülkelerin idari makamları ile iş birliği yapılması suretiyle yapılabilir, ancak bu üçüncü ülkelerin bu tür denetimlere katılmayı kabul etmeleri gerekmektedir.

Uyumsuzluk Durumunda Düzeltici Faaliyet

Uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından yetkili makamlar, işletmeci veya tüccardan makul bir süre içinde uygun ve orantılı düzeltici önlemleri uygulamasını derhal talep etmektedir.

Bu amaçla, işletmeci veya tüccar tarafından alınacak düzeltici önlem, uygulanabilir olduğu şekilde, aşağıdaki önlemlerden en az birini içermelidir:

 • Herhangi bir resmi uyumsuzluğun düzeltilmesi.
 • İlgili ürünün piyasaya arz edilmesinin veya ihraç edilmesinin engellenmesi.
 • İlgili ürünü derhal geri çekmek veya geri çağırmak.
 • İlgili ürünü hayır amaçlı veya kamu yararı amacıyla bağışlamak veya mümkün değilse, Birlik atık yönetimi yasalarına uygun olarak elden çıkarmak.

Alınan düzeltici önlemden bağımsız olarak, işletmeci veya tüccar, gelecekte Yönetmeliğe uyulmamasını önlemek için durum tespiti sistemindeki eksiklikleri gidermelidir. İşletmeci veya tüccar, yetkili makam tarafından belirlenen süre içinde belirtilen düzeltici önlemi almazsa veya bu süreden sonra uyumsuzluk devam ederse, söz konusu Üye Devletin yetkili makamları, ulusal yasalarının izin verdiği mevcut tüm araçları kullanarak gerekli düzeltici önlemleri uygulamakla yükümlüdür.

Zaman Çizelgesi

Yeni Ormansızlaşmaya Sebep Olmayan Ürünler Yönetmeliğinin temel yükümlülükleri 29 Haziran 2023’te yürürlüğe girmiştir ve 30 Aralık 2024’ten itibaren geçerli olacaktır.

Ormansızlaşmaya Sebep Olmayan Ürünler Yönetmeliği, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce (yani 29 Haziran 2023’ten önce) üretilmiş, Ek I’de listelenen ilgili ürünler için geçerli değildir. Bununla birlikte, Yönetmelik tarafından belirlenen yasaklar, 29 Haziran 2023’ten önce üretilmiş ve 31 Aralık 2027’den itibaren piyasaya sürülen belirli kereste ve kereste türevleri için, bunların daha önce (AB) 995/2010 Sayılı Yönetmelik (yani AB Kereste Yönetmeliği) tarafından kapsandığı ölçüde geçerli olacaktır.

Yönetmeliğe Uyum için Nasıl Hazırlanılmalı?

Yönetmelik kapsamında ürünlerin yerleştirilmesi, kullanıma sunulması veya ihraç edilmesiyle ilgili tüm ilgili kişi ve şirketlerin, Yönetmelik yükümlülüklerine uyum sağlamak için 30 Aralık 2024 tarihine kadar dahili durum tespiti sistemlerini değerlendirmeleri gerekmektedir.

İşletmeciler ve tüccarlar şunları yapmalıdır:

 • Tedarik zincirlerinin karmaşıklığını ve ilgili ürünlerin işlenme aşamasını değerlendirerek bunları ilgili hammaddelerin üretildiği belirli arsalara bağlamadaki zorlukları belirlemelidir.
 • 31 Aralık 2020’den sonra düzenlemelerin atlatılması veya bilinmeyen kökenli ürünlerle veya ormansızlaşma veya orman tahribatının yaşandığı bölgelerden alınan ürünlerle karıştırılma riskini değerlendirmelidir.
 • Arazi kullanım hakları, çevre koruma, orman yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, üçüncü taraf hakları, çalışma hakları, uluslararası insan hakları, önceden ve bilgilendirilmiş onay, vergilendirme, yolsuzlukla mücadele önlemleri, ticaret ve gümrük düzenlemeleri dahil olmak üzere düzenli tedarikçilerinin ilgili ürünleri ürettiği ülkelerdeki geçerli yasalar hakkında bilgi edinmelidir.
 • Komisyon tarafından önerilen uygulama tasarruflarını ve üye ülkelerdeki ilgili mevzuatı izlenmelidir.
 • 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren AB pazarına arz edilecek, kullanıma sunulacak veya ihraç edilecek ilgili ürünler için gerekli belge ve bilgileri, durum tespitinin bilgi toplama yönüne uymak için 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplanmalıdır.

AB dışındakiler de dahil olmak üzere ilgili hammadde ve ürünlerin üreticileri, Yönetmelik gerekliliklerine uyumu sağlamak için uygun önlemleri almalı ve müşterilerine bu konuda yeterli bilgi sağlamalıdır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?