Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği CLP Kozmetik

CLP YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa Komisyonu, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP Yönetmeliği) (EC) 1272/2008 Yönetmeliğinin Ek VI’sının belirli bölümlerini değiştirmek üzere 19. ve 20. Teknik İlerlemeye Uyarlamayı (ATP) kabul etmiştir. Bu yeni değişiklikler 31 Temmuz 2023’te yürürlüğe girmiş olup Ek VI’da üç yeni not içermektedir. Ayrıca Ek’te sekiz madde veya madde grubu için notlar eklenmiştir.

CLP yönetmeliğinin 19. ATP’si

19. ATP, CLP Tüzüğü Ek VI Kısım 1, kısım 1.1.3’e ilişkin notların eklenmesiyle ilgili olarak CLP yönetmeliğini değiştirmektedir. Bu, X, 11 ve 12 numaralı notlar için geçerlidir.

Not X, aynı kayıttaki tehlike sınıfına/sınıflarına yönelik sınıflandırmanın yalnızca maddenin kayıttaki tüm maddeler için ortak olan kısmının tehlikeli özelliklerine dayandığını açıklığa kavuşturmak için eklenmiştir. Girişteki herhangi bir maddenin tehlikeli özellikleri aynı zamanda maddenin gruptaki tüm maddeler için ortak olmayan kısmının özelliklerine de bağlıdır. İkincisi, aşağıdaki tehlike sınıf(lar)ı için daha ciddi sınıflandırma(lar)ın (yani daha yüksek bir kategori) veya aynı sınıflandırmanın daha geniş bir kapsamının (ilave farklılaştırma, hedef organlar ve/veya tehlike ifadeleri) uygulanıp uygulanamayacağını kontrol etmek için değerlendirilmelidir.

Not 11, piyasaya arz edildiği şekliyle karışımdaki üreme sistemine toksik madde olarak sınıflandırılan bireysel bor bileşiklerinin konsantrasyonlarının toplamının ≥ %0,3 olması durumunda, karışımların üreme sistemine toksik madde olarak sınıflandırılmasının gerekli olduğunu açıklığa kavuşturmak için eklenmiştir.

Not 12, karışımların üreme sistemine toksik maddeler olarak sınıflandırılmasının, bu giriş kapsamındaki ayrı ayrı maddelerin piyasaya arz edilen karışımdaki konsantrasyonlarının toplamının geçerli genel konsantrasyon limitine eşit veya bu limitin üzerinde olması durumunda gerekli olduğunu açıklığa kavuşturmak için eklenmiştir.

CLP yönetmeliğinin 20. ATP’si

20. ATP, 2-ethylhexanoic acid and its salts, boric acid, diboron trioxide, tetraboron disodium heptaoxide hydrate, disodium tetraborate anhydrous, orthoboric acid sodium salt, disodium tetraborate decahydrate ve disodium tetraborate pentahydrate için Ek VI Kısım 3’teki girişlerin modifikasyonuna ilişkin CLP yönetmeliğini düzenlemiştir.

 Spesifik olarak, boric acid ve diğer altı bor bileşiğine ilişkin girdiler 11. notun eklenmesiyle, “2-ethylhexanoic acid and its salts”a ilişkin girdiler ise 12., X ve A notunun eklenmesiyle güncellenmiştir. ATP bunları 1 Aralık 2023’ten itibaren geçerli olacak 18. ATP‘ye bağlamıştır.

20. ATP için 1 Şubat 2025’e kadar geçiş süresi

Değişiklik düzenlemeleri halihazırda yürürlüğe girmiştir ve 19. ATP’ye göre yeni notlar şu anda tam olarak geçerlidir. Ancak madde ve karışım tedarikçilerinin ürünlerine yönelik sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlamayı güncelleme ve uyarlama zamanına sahip olmaları ve mevcut stoklarını satabilme fırsatına sahip olmaları için 20. ATP’deki revize edilmiş uyumlaştırılmış sınıflandırmalara 1 Şubat 2025’e kadar geçiş süresi uygulanacaktır.

Geçiş döneminde 20. ATP uygulanabilir ancak 1 Şubat 2025’ten önce bu zorunlu değildir.

CLP yönetmeliğinin 21. ATP’si

21. ATP taslağı, belirli maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlenmesine ilişkin CLP yönetmeliğini değiştirmektedir. Özellikle, diğerlerinin yanı sıra uyumlaştırılmış sınıflandırmaya tabi tutulan 16 kozmetik içerik maddesiyle ilgilidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?