Avrupa Birliği CLP Kozmetik

CLP YÖNETMELİĞİ 21. ATP YAYINLANDI!

Geçtiğimiz ay Avrupa Komisyonu, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin (EC) 1272/2008 Yönetmeliğinin (CLP Tüzüğü) 21. Teknik İlerlemeye Uyarlanmasını (ATP) yayınlamıştır. Yeni uyumlaştırılmış sınıflandırmalar arasında kozmetikte kullanılan hammaddeler de mevcuttur. Bazı kozmetik bileşenler CMR olarak sınıflandırılmış olup bu bileşenlerin kozmetik ürünlerde kullanımı yakında etkilenecektir. İlgili yönetmelik 1 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacaktır.

CLP Tüzüğü 21. ATP kapsamında 16 kozmetik içerik maddesi tehlikeli uyumlaştırılmış sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Bu 16 bileşen arasında yer alan 2 bileşen (Dimethyltolylamine ve Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) CMR Kategori 1 olarak sınıflandırılmıştır.

 • Disperse Red 17

CAS no: 3179-89-3

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Skin Sens. 1

 • Cinnamal

CAS no: 104-55-2

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Skin Sens. 1A

 • 1,4-Butanediol dimethacrylate

CAS no: 2082-81-7

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Skin Sens. 1B

 • Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate

CAS no: 41137-60-4 / 72869-86-4

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Skin Sens. 1B

 • Triethylene glycol dimethacrylate

CAS no: 109-16-0

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Skin Sens. 1B

 • Dimethyltolylamine

CAS no: 99-97-8

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Carc. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3

 • Basic Red, CI 45160

CAS no: 989-38-8

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

 • Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide

CAS no: 75980-60-8

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Repr. 1B, Skin Sens. 1B

 • Potassium Chlorate

CAS no: 3811-04-9

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Ox. Sol. 1, Acute Tox. 3

 • Sodium Chlorate

CAS no: 7775-09-9

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Ox. Sol. 1, Acute Tox. 3

 • Benzyl Alcohol

CAS no: 100-51-6

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B

 • Resorcinol

CAS no: 108-46-3

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Acute Tox. 4, STOT SE 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1

 • Ethyl Acrylate

CAS no: 140-88-5

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4 (H312), Acute Tox. 4 (H302), STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1

 • Allyl Methacrylate

CAS no: 96-05-9

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1

 • Triethylamine

CAS no: 121-44-8

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 3 (H311), Acute Tox. 3 (H301), Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

 • Benzisothiazolinone

CAS no 2634-33-5

Tehlike Sınıfı ve Kategorisi: Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Zaman çizelgesi

CLP Tüzüğü 21. ATP 25 Ocak 2024’te yürürlüğe girecektir. Ancak yeni sınıflandırmalar 1 Eylül 2025’ten itibaren uygulamaya koyulacaktır. Tedarikçilerin, geçerlilik tarihinden önce yeni sınıflandırmalara göre madde ve karışımları sınıflandırabileceğini, etiketleyebileceğini ve paketleyebileceğini göz önüne almak önemlidir. Uyumlaştırılmış CMR sınıflandırmasına sahip kozmetik içeriklerle ilgili olarak, potansiyel yasak 1 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacak ve ilgili bileşenleri içeren hiçbir ürün belirtilen tarihten itibaren Avrupa Birliği pazarına yerleştirilemeyecek ve sunulamayacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?