Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

ÇAY AĞACI EKSTRAKTI VE UÇUCU YAĞI İÇİN POLONYA’DAN ÖNERİ

28 Kasım 2022’de ECHA, Çay Ağacı (Melaleuca alternifolia) (CAS no: 85085-48-9) ekstraktı ve uçucu yağının uyumlandırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi (CLH) üzerine çalışmalara başlamıştır. Polonya bu konuda teklifini sunmuş olup bu teklif 27 Ocak 2023’e kadar yorumlara açıktır.

Güncel durumda, ilgili bileşenler 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği tarafından düzenlenmemektedir ve CLP yönetmeliğinin Ek VI’sında listelenmemektedir, bu nedenle bu bileşenlerin kozmetik ürünlerde kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Polonya’nın Çay Ağacı (Melaleuca alternifolia) ekstraktı ve uçucu yağı için sınıflandırma önerisi aşağıdaki gibidir:

• Flam. Liq. 3, H226 – Yanıcı sıvı ve buhar

• Acute Tox. 4, H302 – Yutulursa zararlı, ağız yoluyla: ATE = 1049 mg/kg bw

• Acute Tox. 4, H332 – Solunursa zararlı, solunum yoluyla: ATE = 3.64 mg/L (mist)

• Skin Irrit. 2, H315 – Cilt tahrişine neden olur

• Skin Sens. 1B, H317 – Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir

• Repr. 2, H361f – Doğurganlığa zarar verebilir

• Asp. Tox. 1, H304 – Yutulursa ve/veya solunum yollarına girerse ölümcül olabilir

• Aquatic Acute 1, H400 – Sucul yaşam için çok toksik, M-factor M = 1

• Aquatic Chronic 3, H412 – Sucul yaşama uzun süreli zararları mevcuttur

• Piktogramlar: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

• Uyarı beyanı: Danger (Tehlike)

Konuyla ilgili ECHA değerlendirmesi 27 Ocak 2023’e kadar açık olacaktır.

CMR maddeleri olarak sınıflandırılan maddelerin kozmetik ürünlerinde, Kategori 2’nin, Ek VI’nın 3. Bölümü uyarınca (EC) 1272/2008 sayılı maddesinde kullanımın doğrudan yasaklanacağı veya SCCS  tarafından maddenin değerlendirilme sonrası güvenli bulunduğu durumda kullanımına izin verildiği göz önüne alındığında, kozmetik ürünlerde Çay Ağacı (Melaleuca Alternifolia) ekstraktı ve uçucu yağını içeren ürünler tehlikeli olarak sınıflandırılabilecektir.

Kaynakça:

https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/71611/term

https://echa.europa.eu/documents/10162/195f1560-da24-d1f6-c980-5a6e29fe972c

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?