Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

YENİDEN DOLDURULABİLEN KOZMETİK ÜRÜNLER

Satış Noktalarında Doldurulabilen Kozmetik Ürünler (Refillable Products)

Avrupa kozmetik ve kişisel bakım endüstrisi, Avrupa Yeşil Anlaşması ve Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın (European Green Deal and the New Circular Economy Action Plan) döngüsel bir ekonomiye geçişi ve atıkların azaltılmasını hızlandırmak için kapsamlı hedefini desteklemektedir.

Kozmetik ürünlerin ambalajlarının satış noktalarında yeniden doldurulması giderek artan bir trend ve birçok tüketicinin istediği bir seçenektir.

Endüstriyel üretimde kozmetik ürünlerin yeniden doldurulması, yüksek hijyenik gerekliliklere tabidir. Yeniden doldurmanın bir perakende ortamında gerçekleştiği eşdeğer bir hijyen düzeyini sağlamak için, bu ürünlerin Kozmetik Ürünler Yönetmeliği (CPR) gerekliliklerine ve ulusal düzeyde yürürlükte olan ek gerekliliklere uygun kalmasını sağlamak için bazı önemli hususlar vardır.

Cosmetics Europe tarafından, üyelerine ve aynı zamanda ilgilenen herhangi bir kozmetik üreticisi veya perakendecisine, yeniden doldurulabilir kozmetik ürünlerin ve perakende ticaretindeki yeniden doldurma sistemlerinin temel yönlerine ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla belge yayınlamıştır.

Bir ürünün satış noktasında yeniden doldurulabileceği birkaç senaryo vardır.

Tüketiciler kozmetik bir ürün satın alırlar ve daha sonra ürün tükendiğinde satış noktasına geri dönerler:

A) Ürünler orijinal kapta ise,

i. Bu tür kaplar yıkanmadan aynı ürünle yeniden doldurulur.

ii. Tüketici tarafından önceden temizlenen kaplar tekrar doldurularak aynı tüketiciye iade edilir.

iii. Kaplar satış noktasında perakendeci tarafından temizlenir, yeniden doldurulur ve aynı tüketiciye iade edilir.

iv. Kaplar satış noktasında veya başka bir yerde, perakendeci tarafından veya perakendeci adına temizlenir ve sonraki bir tüketici tarafından yeniden kullanım için değerlendirilir.

v. Kaplar, yukarıdaki seçeneklerden hangisinin en uygun olduğuna karar verilmeden önce perakendeci tarafından satış noktasında değerlendirilir.

B) Ürünler doldurulacak orijinalinden farklı bir kapta ise,

Satış noktasında, yeniden doldurma işlemi senaryoya bağlı olarak perakende personeli tarafından veya tüketicilerin kendileri tarafından gerçekleştirilebilir.

Yeniden doldurma sistemleri ve yeniden doldurulan ürünlerle ilgili sorumlu kişi ile perakendecilerin yükümlülükleri arasındaki ayrım

CPR, AB pazarına yerleştirilen her kozmetik ürün için AB içinde sorumlu kişi atanmasını gerektirir. Bu kişi (gerçek veya tüzel kişi olabilir), AB pazarına koyduğu her kozmetik ürünün CPR’nin tüm gerekliliklerine uygun olmasını sağlama sorumluluğunu üstlenmelidir.

Satış noktasında yeniden doldurulan bir kozmetik ürünle ilgili olarak sorumlu kişinin kim olduğunu belirlemek için iki durumun dikkate alınması gerekir.

  1. Yeniden doldurma sistemi sorumlu kişi tarafından kurulur

Pazara sundukları ürünün daha küçük kaplara yeniden doldurulup doldurulamayacağını ve eğer öyleyse hangi koşullarda yeniden doldurulabilir olduğunu belirlemek sorumlu kişiye aittir.

İlke olarak, bilginin iletimini ve ürünün izlenebilirliğini kolaylaştırmak ve bu bağlamda ilgili rol ve sorumluluklarını daha spesifik olarak tanımlamak için sorumlu kişi ile perakendeciler arasındaki sözleşme düzenlemelerinde aşağıdaki hususların yansıtılması tavsiye edilir.

Sorumlu Kişi yeniden doldurulabilir bir ürün sistemini tercih ederse:

a) Yeniden doldurmayla ilgili uygun güvenlik değerlendirmesinin yapılmasını ve Ürün Bilgi Dosyasına yansıtılmasını sağlamalıdır.

b) Perakendecilere, yeniden doldurma ile ilgili gerekli bilgileri ve talimatları sağlamalıdır. Örneğin;

i. Ürünün nasıl ve hangi koşullarda yeniden doldurulabileceği,

ii. Hijyen kavramı, personel için hijyen kriterleri ve prosedürü ve ürün dolumu hakkında bilgi

iii. Her yeniden doldurulmuş ürün için tüketicilere sağlanacak bilgiler, özellikle de serinin doğru tanımlanması yoluyla izlenebilirliğin sağlanması;

c) Perakendecilerin, çalışanlarının eğitiminin gerekli olup olmadığını değerlendirmeli ve gerekirse bunu sağlamalıdır.

d) Perakendeciye yeniden doldurma sistemini sağlayabilir.

i. Sorumlu kişi, sistemin yönetimi, özellikle kullanımı (iyi çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edeceği dahil), temizlik ve bakım hakkında talimatlar sağlamalıdır.

ii. Otomatik yeniden doldurma sistemi ise, yeniden doldurulan miktarın etiketlenmesine ilişkin kalibrasyon yönetmeliklerinin özelliklerine uygun olmalıdır.

e) Perakendecinin kararlaştırılan yükümlülüklere ve şartlara uygunluğunu incelemeli / denetlemelidir.

Bu durumda, perakendecilerin sorumluluğu olacaktır:

  • Sorumlu Kişi tarafından tanımlanan koşullara kesinlikle uymak,
  • Uygun olduğu durumlarda, yeniden doldurulan miktarın etiketlenmesine ilişkin kalibrasyon yönetmeliklerinin spesifikasyonlarına uymak

2) Yeniden doldurma sistemi, perakendecinin kendi inisiyatifiyle kurulur

a) Perakendeci, yeniden doldurulan kozmetik ürünlerden sorumlu kişi olur, çünkü halihazırda piyasada bulunan bir kozmetik ürünün daha küçük kaplara yeniden doldurulması, ürünün gerekliliklerine uygunluğunu etkileyebilecek bir değişiklik olarak değerlendirilmelidir.

b) Ürün yeniden doldurulabilir bir ürün olarak tasarlanmamış olabileceğinden ve güvenliği bu amaç için değerlendirilmemiş olabileceğinden, perakendecinin girişimi ürünün güvenliğini etkileyebilir

c)Bu tür bir girişim fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilir

Sorumlu Kişi tarafından dikkate alınması gereken belirli hususlar

  1. CPNP bildirimi

Sorumlu kişi, CPR’nin 13. Maddesinin (1) ve (2) paragrafları uyarınca, yeniden doldurulabilir olsun ya da olmasın, her bir kozmetik ürünü Avrupa Komisyonu’na bildirmekle yükümlüdür.

2. Ürün güvenlik değerlendirmesi / ürün bilgi dosyası

Sorumlu kişi ürün geliştirme ve güvenlik değerlendirmesi sırasında aşağıdaki hususları dahil etmelidir:

i. Olası senaryolar; normal veya makul şekilde öngörülebilir kullanım, birden çok yeniden doldurma, kabın birden çok yeniden kullanımı,

ii. Yeniden doldurma işleminin ürün güvenliği üzerindeki etkisini değerlendirmek,

iii. Yeniden doldurma sistemi için özel bir hijyen konsepti hazırlamak,

iv. Pazar sonrası gözetim ve kozmetik tedbirler için, orijinal ambalajlı ürünlerle ilgili raporların yeniden doldurulmuş ürünlerle ilgili olanlardan ayrı olarak yönetilmesi,

v. Minimum dayanıklılık tarihinin / açıldıktan sonraki sürenin geçerliliğinden emin olmak,

vi. Tüketici orijinal üründen farklı bir kap getirdiğinde, kap türü ve malzemesi için kabul edilebilirlik kriterlerini tanımlamak (örneğin camdan yapılmalı) ve uygun olduğu hallerde, gıda ambalajı ile karıştırılabilecek kapların kullanımını hariç tutmak,

3. Temizlik ve sanitasyon

Yeniden doldurulabilir kaplarla, mikrobiyal kalite yönetimi ve kozmetik GMP prosedürleri son derece önemlidir.

Yeniden doldurulabilir kap yıkanırsa (ve mümkünse dezenfekte edilirse):

i. Su verilmesi, formülasyonun mikrobiyal duyarlılığını etkileyebileceğinden riski en aza indirmek için kabın kurutulmasına önem verilmelidir.

ii. Artan riskle başa çıkmak için formülasyondaki koruyucu miktarını artırmak gerekebilir.

Ürün kalıntısının geride kalması durumunda:

i. Bu, ürünün güvenliği, kararlılığı ve / veya etkinliği üzerinde etkilere sahip olabilir.

ii. Güvenlik ve / veya etkililik riski değerlendirilmelidir.

iii. Kabın belirli kısımlarının (örn. kapak, kalıntı tutmaya meyilli olabilir), satış noktasına geri gönderilmeden önce temizlik ve sanitasyon için ayrı olarak ele alınmalıdır.

4. GMP ve yeniden doldurma talimatları

Kozmetik ürünlerin yeniden doldurulması bir üretim işlemidir ve bu nedenle İyi İmalat Uygulamalarına uygun olmalıdır.

5. Ağırlıklar ve Ölçüler

Belirli önceden paketlenmiş ürünlerin ağırlık veya hacim olarak oluşturulmasıyla ilgili 76/211 / EEC sayılı Direktif, yalnızca alıcı mevcut olmadan önceden paketlenmiş ürünler için geçerlidir. Bu nedenle, ortalama doldurma sistemi ve özellikle “e” işareti, alıcının mevcudiyetinde satış noktalarında yeniden doldurulan ürünlere uygulanamayabilir.

6. Orijinal ve yeniden doldurulmuş ürün etiketlemesi

Kozmetik ürünün ilk kez pazarlandığı ve ancak daha sonra yeniden doldurulacağı durumlarda, bu ürün CPR Madde 19’un gerekliliklerine uygun olarak – silinmez, kolayca okunabilir ve görünür harflerle – etiketlenmelidir.

7. Tüketici bilgileri: sitede (satış noktası) ve site dışında (dijital)

Tüketicilere, yeniden doldurma prosedürü ve yeniden doldurmadan / yeniden kullanmadan önce kapları yıkamaları / kurutmaları gerekip gerekmediği konusunda net talimatlar verilmelidir.

Diğer hususlar

  1. Perakende personelinin eğitimi

Perakende personeli, tüketiciler ve kendileri için güvenlik risklerini en aza indirgemek için kozmetik ürün doldurmaları konusunda eğitilmelidir.

2. Ambalaj ve sürdürülebilirlik

Yeniden doldurulabilir bir ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine karar verilirken, kullanma planının uzun ömürlülüğü ve pratikliği dikkate alınmalıdır.

Önemli hususlardan bazıları şunlar olacaktır;

i. Ambalajı birden fazla kullanım için dayanıklı hale getirmek amacıyla daha sağlam üretilmesi gerekebilir. Ambalaj, yeniden doldurma seçeneğiyle yeniden kullanılmak üzere tasarlandığına dair net bir gösterge taşımalıdır.

ii. İdeal olarak tasarlanmalı ve geri dönüştürülebilen ve gelecekte tekrar geri dönüştürülebilen malzemeler kullanılmalıdır.

iii. Kullanılmış ambalaj, yeniden doldurulmak üzere depoya geri gönderilmeden önce temizlik ve sanitasyon için bir tesise naklediliyorsa, ek nakliye ve depolama maliyetleri ve çevresel etkiler de dikkate alınmalıdır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?