Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

HELIOTROPINE & TALC: CLH İSTİŞARESİ

Geçtiğimiz aylarda ECHA, kozmetik bileşenler Heliotropine ve Talc’ın uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemesine (CLH) ilişkin istişareyi başlatmıştır. İrlanda ve Hollanda tekliflerini sunmuştur ve son tarih Ağustos 2023’tür. Eğer sınıflandırma işlemi tamamlanırsa bu maddelerin kozmetik ürünlerde kullanımı tehlikeye girebilecektir.

Heliotropine

Heliotropine (CAS no 120-57-0, kimyasal adı: Piperonal), 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği tarafından düzenlenmemiştir ve bu nedenle diğerlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde bir koku bileşeni olarak güvenle kullanılabilmektedir.

İrlanda, Heliotropine’i şu şekilde sınıflandırmayı teklif etmiştir:

  • Repr. 1B, H360FD – Doğurganlığa zarar verebilir. Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi bulunmaktadır.
  • Skin Sens. 1, H317 – Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

          Talc

Talc (CAS no: 14807-96-6), 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği’nin III/59 no’lu ekinde yer almaktadır– Belirtilen kısıtlamalar dışında kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddelerin listesi; (a) 3 yaşından küçük çocuklar için kullanılması amaçlanan toz ürünler, ambalaj üzerindeki kullanım koşulları ve uyarılara uymak zorundadır: Tozu çocukların burun ve ağızlarından uzak tutun. (b) Diğer ürünler.

Hollanda, Talc’ı şu şekilde sınıflandırmayı teklif etmiştir:

  • Carc. 2, H351 – Kansere neden olduğundan şüphelenilmektedir.
  • STOT RE 1, H372 – Uzun süreli veya tekrarlı maruziyet sonucu organlarda hasara neden olmaktadır.

Kanserojenite için aşağıdaki özel notun dahil edilmesi önerilmektedir:

Bileşen, WHO lif kriterlerini karşılayan lifler (çap < 3 μm, uzunluk > 5 μm ve en boy oranı ≥ 3:1) veya bileşenin parçacıkları veya değiştirilmiş yüzey kimyasına sahip parçacıklar olarak piyasaya arz edilecekse, bunların tehlikeli özellikleri, daha yüksek bir kategorinin (Carc. 1B veya 1A) ve/veya maruziyet yollarının spesifikasyonunun uygulanıp uygulanmayacağını değerlendirmek için REACH Tüzüğü Başlık II’ye göre değerlendirilmelidir.

Sonuç RAC görüşünün sonucuna bağlı olarak, gelecekte Heliotropine ve Talc’ın kozmetikte kullanımı potansiyel tehditlerle karşı karşıya kalabilecektir. Bu, kozmetik içerik maddelerinin Kanserojen, Mutajenik ve Üreme için Toksik (CMR) maddeler olarak sınıflandırılmasından kaynaklanmaktadır, özellikle bunların yasaklanmalarını zorunlu kılan (EC) No 1272/2008 Yönetmeliği Ek VI’nın 3. Bölümünde 1A veya 1B kategorisine girenler. Ayrıca, yeni sınıflandırma çerçevesinde SCCS tarafından değerlendirmeye tabi tutulmadıkça ve kozmetik ürünlerde kullanım için güvenli kabul edilmedikçe, kategori 2’de CMR maddeleri olarak sınıflandırılan kozmetik içerik maddeleri de yasaklanabilmektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?