Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

CLP YÖNETMELİĞİ REVİZYONU: AVRUPA KOMİSYONU ÖNERİSİ

CLP Tüzüğü’nün amacı, sağlık ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasının yanı sıra maddelerin, karışımların ve nesnelerin serbest dolaşımını sağlamaktır. Maddelerin veya karışımların üreticilerinin, ithalatçılarının veya alt kullanıcılarının, tehlikeli kimyasalları piyasaya sürmeden önce uygun şekilde sınıflandırmasını, etiketlemesini ve paketlemesini gerektirmektedir. CLP Yönetmeliği, yasal olarak bağlayıcı tehlike tanımlama ve sınıflandırma kuralları belirlemektedir. Tehlikeli ürünleri satın alırken veya kullanırken bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için tüketiciler ve çalışanlar için etiketleme konusunda ortak kurallar belirlemektedir.

CLP, kimyasalların risk yönetimine ilişkin birçok yasal hükmün temelini oluşturmaktadır.

CLP, bir madde veya karışımın tehlikeli olarak sınıflandırılması ve etiketlenmesi gerekip gerekmediğini belirlemektedir. AB’de Birleşmiş Milletler’in Küresel Uyumlaştırılmış Sistemini (GHS) uygulamaktadır.

Sürdürülebilirlik için AB Kimyasallar Stratejisi, tüketici ürünleri de dahil olmak üzere bu maddelerin uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak için CLP Tüzüğü’nde endokrin bozucuları belirlemeye yönelik yeni tehlike sınıfları ve kriterleri dahil olmak üzere endokrin bozuculara ilişkin AB düzenleyici sisteminin birleştirilmesi ve basitleştirilmesi çağrısında bulunmuştur.

19 Aralık 2022’de Avrupa Komisyonu, madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin (CLP Yönetmeliği) revizyonuna ilişkin önerisini yayınlamıştır. Komisyon ayrıca, endokrin bozucular da dahil olmak üzere yeni tehlike sınıfları oluşturan Temsili Yasa Metnini de yayınlamıştır.

Komisyon basın bülteninde, “Komisyon kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi (CLP) hakkında gözden geçirilmiş bir Yönetmelik önerdi ve insanları ve çevreyi tehlikeli kimyasallardan daha iyi korumak için endokrin bozucular ve diğer zararlı kimyasal maddeler için yeni tehlike sınıfları getirdi” demiştir.

Yeni tehlike sınıflarını tanıtan Temsili Kanun da aynı gün kabul edilmiştir.

CLP Yönetmeliği Revizyonu

Avrupa Komisyonu, bu revizyonun şu hususlarına dikkat çekmektedir:

• Endüstriye, kimyasal maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vermek için daha iyi ve daha hızlı süreçler sağlanacaktır.

• Çevrimiçi satış durumu da dahil olmak üzere, maddelerin tehlikelerine ilişkin iletişim geliştirilecektir.

• Tehlikeli maddelerin tanımlanma hızını artırmak için Komisyonun sınıflandırmaları kendisinin (Üye Devletler ve endüstriye ek olarak) önermesine izin verilecektir.

• Yeniden doldurulabilir veya toplu ürünler için özel kurallar ve koşullar belirlenecektir (PE, PBT, PMT veya CMR olarak sınıflandırılan ürünlerin hariç tutulduğu bir satış şekli).

Kısmi Dijital Etiketleme

Bir ürün daha katı bir sınıflandırmadan veya yeni bir tehlike sınıfından etkilenir etkilenmez ve altı ay içinde yeniden etiketlenmesi gerekli olacaktır.

Bu etiketleme fiziksel (yazı tipi boyutu için yeni gereksinimlerle birlikte) ve/veya dijital olacaktır. Metnin Ek’inde listelenen bazı bilgiler yalnızca çevrimiçi olarak mevcut olabilir, ancak belirli koşullar altında: belirli bir yerde olmalı, arama motorları tarafından dizine eklenebilir, en fazla iki tıklamayla herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilir olacaktır.

Çok Bileşenli Maddeler İçin Kurallar

Ayrıca, birden fazla bileşen içeren maddelerin sınıflandırılmasına ilişkin kurallar da güncellenmiştir.

Küresel olarak, bir bileşen çoklu bileşene üstün gelmektedir (kural karışımlar için de geçerlidir): Bir bileşen mutajenik, kanserojen, üreme için toksik veya endokrin bozucu olarak sınıflandırılırsa, veriler çok bileşenli/karışımdaki daha az konsantrasyon bu özellikleri taşımadığını gösterse bile bu sınıflandırma bu ürünlerin bütünü için geçerli olacaktır.

Tek istisna, endüstrinin talebi üzerine ve dosyanın Avrupa düzeyinde değerlendirilmesinden sonra metnin Ek I’ine dahil edilecek olan bileşiklerdir.

Yeni Tehlike Sınıfları

Bunlar, (gelecekteki yeni sınıflandırmaların kabulü için prosedür olarak kalacak olan) Komisyon’un Temsili Yasası tarafından tanıtılmaktadır.

Endişeler:

• ED’ler (Endokrin Bozucular)

• PBT’ler (Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik) ve vPvB’ler (Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli)

• PMT (Kalıcı, Mobil, Toksik) ve vPvM (çok Kalıcı, çok Mobil)

Tehlike düzeyine ve sınıflandırmayı belirleyen kriterlere göre detaylandırılmıştır. Endokrin bozucular bu nedenle şu şekilde sınıflandırılacaktır:

• İnsan sağlığı için ED’ler, Kategori 1 (bilinen veya şüphelenilen) veya 2 (şüpheli)

• Çevre için Kategori 1 (bilinen veya şüphelenilen) veya 2 (şüpheli) ED’ler

Bir karışım, bileşenlerinden biri Kategori 1 veya Kategori 2 EP olarak sınıflandırıldığında o karışım EP olarak sınıflandırılır:

• PE kategorisi 1 olarak sınıflandırılan bileşen ≥ %0,1: PE kategorisi 1 olarak sınıflandırılan karışım

• Kategori 2’de PE olarak sınıflandırılan bileşen ≥ %1: Kategori 2’de PE olarak sınıflandırılan karışım

Kimyasal Tehlikeler İçin İletişim

Revize edilmiş CLP şunları önermektedir:

  • Etiketlerin okunabilirliğini artırmak için minimum yazı tipi boyutu ve rengi gibi zorunlu biçimlendirme kuralları getirerek tehlike iletişimi için minimum gereksinimleri güçlendirilecektir.
  • Yeniden doldurulabilir kaplarda kimyasal satılacaktır. Belirli kurallar çerçevesi, bu satış yönteminin artan bir riske yol açmamasını sağlayacaktır. Bu nedenle, bu yöntem aynı zamanda daha az ciddi tehlikelere sahip kimyasallarla sınırlandırılacaktır.
  • Dijital etiketleme ile ilgili kuralları tanıtılacaktır. Yalnızca sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasına yardımcı olmayan ve GHS kapsamında zorunlu olmayan etiket unsurları dijital etiket ile değiştirilebilecektir. Dijital etiket belirli gereksinimleri karşılamalıdır.
  • Ambalajın şekli veya biçimi veya küçük boyutu nedeniyle etiketlerin uygulanmasına ilişkin genel kurallar karşılanamıyorsa, ancak okunabilirliği sağlayacak etiketlerin yazı tipi boyutu asgari olarak sağlamazsa, birkaç AB ülkesinde ticareti yapılan kimyasallar için katlanan etiketlerin daha geniş kullanımına izin verilecektir.
  • tüketicilere akaryakıt gibi toptan ve çok küçük ambalajlarda satılan kimyasallar için istisnalar sağlanacaktır.

CLP Cezası Alan Ürünlerin Yasal Olarak İmha Edilmelerinin ve Cezalarının Ele Alınması

Revize edilmiş CLP şunları önermektedir:

Komisyon, “tedarikçilerin, çevrimiçi olarak uzaktan satış yoluyla satılanlar da dahil olmak üzere, madde veya karışımların CLP gerekliliklerini karşılamasını sağlamak zorunda olduğu bir gereklilik getirmek… [ve] kimyasalların etiketleme bilgileri piyasaya arz edilmeden önce [tüketicilere] sunulmalıdır, satış yöntemi ne olursa olsun” şeklinde bildiride bulunmuştur.

  • Çevrimiçi satış sağlayıcılarının, tedarikçilerin yürürlükteki Birlik yasası kapsamındaki ürün güvenlik bilgilerine ilişkin yükümlülüklerine uymasını sağlayacak şekilde çevrimiçi arayüzlerini tasarlamasını ve düzenlemesini sağlanacaktır.
  • kimyasalları sınırlar ötesinde piyasaya süren veya karışımları yeniden markalaştıran/yeniden etiketleyen distribütörler dahil olmak üzere ilgili tüm aktörlerin, gerektiğinde ilgili bilgiler hakkında AB genelindeki toksikoloji merkezlerini bilgilendirdiğinden emin olunacaktır.

Sonraki Adımlar

CLP Yönetmeliği’nin önerilen revizyonunun bir Yönetmelik haline gelmeden önce atılması gereken birkaç adım daha bulunmaktadır:

  • Sekiz haftalık yorum dönemi (14 Şubat 2023’e kadar)
  • Olağan yasama prosedürü kapsamında Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından yapılan incelemeler

Yeni tehlike sınıflarına ilişkin Temsili Kanun’un da Parlamento ve Konsey tarafından incelenmesi gerekmektedir, ancak prosedür daha hızlı olduğundan Komisyon bu Kanun’un 2023’ün başlarında yürürlüğe girmesini ummaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?