Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği CLP Kozmetik

CLP YÖNETMELİĞİ 22. ATP TASLAĞI

Avrupa Komisyonu, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin (EC) 1272/2008 Yönetmeliğinin (CLP Yönetmeliği) 22. Teknik İlerlemeye (ATP) Uyarlanması için taslak belgeyi yayınlamıştır.

Belgenin ekinde, RAC’ın belirli maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırmasına ilişkin 2022’de görüş kabul ettiği maddeler listelenmektedir. Belge, değiştirilmiş veya yeni uyumlaştırılmış sınıflandırma ile CLP Ek VI’da önerilen girişleri içermektedir.

Aşağıdaki kozmetik içerik maddeleri tehlikeli uyumlaştırılmış sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.

 • Copper Powder/CI 77400 (CAS no 7440-50-8): Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
 • Silver/ Colloidal Silver/ CI 77820 (CAS no 7440-22-4): Repr. 2, STOT RE 2
 • Methylenedioxyphenyl methylpropanal (CAS no 1205-17-0): Skin Sens. 1B
 • 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde (CAS no 68039-49-6): Skin Sens. 1
 • Hexyl Salicylate (CAS no 6259-76-3): Repr. 2, Skin Sens. 1
 • Benzotriazole (CAS no 95-14-7): Aquatic Chronic 2
 • N,N’-Methylenebisacrylamide (CAS no 110-26-9): Muta. 1B
 • Sulfur/ Colloidal Sulfur (CAS no 7704-34-9): Skin Irrit. 2
 • o-Phenylphenol (CAS no 90-43-7): Carc. 2, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
 • Formic Acid (CAS no 64-18-6): Flam. Liq. 3, Met. Corr. 1, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
 • Propyl Gallate (CAS no 121-79-9): Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
 • Benzoyl Peroxide (CAS no 94-36-0): Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Aşağıdaki dört kozmetik içerik maddesi yeni bir Kanserojen, Mutajen ve Üreme için Toksik (CMR) sınıflandırmasına tabi tutulmuş olup ilgili bileşenlerin kozmetik ürünlerde kullanımı tehdit altına girmiştir.

 • Silver/ Colloidal Silver/ CI 77820 (CAS no 7440-22-4): Repr. 2, STOT RE 2
 • Hexyl Salicylate (CAS no 6259-76-3): Repr. 2, Skin Sens. 1
 • N,N’-Methylenebisacrylamide (CAS no 110-26-9): Muta. 1B
 • o-Phenylphenol (CAS no 90-43-7): Carc. 2, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?