Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

BENZOYL PEROXIDE VE O-PHENYLPHENOL İÇİN RAC GÖRÜŞÜ

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Risk Değerlendirme Komitesi (RAC), 10 kimyasal maddenin sınıflandırılması ve uyumlaştırılmış etiketlemesine ilişkin görüşlerini kabul etmiştir. Görüşte yer alan 10 kimyasal maddeden ikisi kozmetik ürünler için de kullanılan Benzoyl Peroxide ve o-Phenylphenol’dür.

Benzoil Peroksit

Dibenzoil peroksit (CAS: 94-36-0 – CE: 202-327-6 – INCI: Benzoyl Peroxide) CosIng’de oksitleyici işlevi ile listelenmektedir.

1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği’nin Ek III, giriş 94’ünde düzenlenmiştir ve kullanımını, bitmiş ürünlerde (karıştırıldıktan sonra) %0,7’lik sınırlı bir maksimum konsantrasyonla profesyonel kullanım için yapay tırnak sistemleriyle sınırlamaktadır. Şu anda, sınıflandırmalarla birlikte CLP 1272/2008 Yönetmeliği Ek VI, giriş 617-008-00-0’da listelenmektedir:

• Org. Peroks. B – H241 : Isıtma yangına veya patlamaya neden olabilir

• Göz Tah. 2 – H319 : Ciddi göz tahrişine neden olur

• Cilt Hassas. 1 – H317 : Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir

• Piktogramlar: GHS02, GHS01, GHS07

• Tehlike ifadesi: Dgr (Tehlike)

RAC’ın görüşü

RAC, İrlanda’nın dibenzoil peroksidi şu şekilde sınıflandırma önerisini kabul etmiştir:

• Su yaşamı için çok zehirli (Aquatic Acute 1; H400, M faktörü 10 ile))

• Uzun süreli etkileriyle su yaşamı için çok toksiktir (Aquatic Chronic 1; H410, M faktörü 10 ile)

o-Phenylphenol

Bifenil-2-ol (CAS: 90-43-7, EC: 201-993-5, INCI: o-Phenylphenol) CosIng’de koruyucu işleviyle listelenmektedir.

Durulanan ürünlerde izin verilen maksimum konsantrasyon %0,2 ve durulanmayan ürünlerde %0,15 olmak üzere 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği Ek V’te (koruyucular) listelenmiştir. Ayrıca CLP Tüzüğü Ek VI, giriş 604-020-00-6’da sınıflandırmalarla listelenmiştir:

• Cilt Tah. 2 – H315 – Cilt tahrişine neden olur

• Göz Tah. 2 – H319 – Ciddi göz tahrişine neden olur

• STOT SE 3 – H335 – Solunum yolu tahrişine neden olabilir

• Su. Akut 1 – H400 – Sudaki yaşam için çok zehirli

• Piktogramlar: GHS07, GHS09

• Tehlike ifadesi: Wng (Uyarı)

Aquatic Acute RAC’ın görüşü

RAC, İspanya’nın aşağıdaki öneri tekliflerini kabul etmiştir;

  1. Sınıflandırmanın eklenmesi:

Kansere neden olduğundan şüpheleniliyor (Carc. 2; H351)

  • Mevcut sınıflandırmaların değiştirilmesi:

Ciddi cilt yanıklarına neden olur (Cilt Aşındırma 1 ; H314)

Ciddi göz tahrişine neden olur (Göz Hs. 1; H319)

  • Sınıflandırmanın korunması:

Sudaki yaşam için çok toksik (Aquatic Acute 1; H400 (ancak Mfactor M=1’i eklemek için))

  • Maddenin aşağıdaki özelliği taşıdığının eklenmesi:

Uzun süreli etkilerle birlikte sudaki yaşam için çok toksiktir (Aquatic Chronic 1; H410 (M=1))

  • Maddenin aşağıdaki özelliği bulundurmaması:

STOT SE 3 – Solunum yolu tahrişine neden olabilir

  • Maddenin şu şekilde sınıflandırılması:

Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir (Skin Sens. 1B ; H317)

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?